Hvað er að gerast hjá nýrri bæjastjórn??

6.10.2019

Nú er rétt um ár liðið frá því ég tók við starfi bæjarstjóra. Það er því vel við hæfi að tæpa á helstu verkefnum fyrsta ársins. Haustin einkennast af fjárhagsáætlunarvinnu þar sem línur næsta árs eru lagðar og eftir áramót hefst vinnan við að koma verkefnunum í framkvæmd. Meirihlutinn lagði fram metnaðarfulla stefnuskrá sem er eins konar biblía bæjastjórans. Mig langar að tæpa á því helsta sem hefur áunnist fyrsta árið.

Byggð verði upp opin stjórnsýsla með skýrum verkferlum og að sveitarfélagið verði eftirsóttur vinnustaður þar sem hugað er að sí- og endurmenntun auk heilsueflandi þátta.

Byrjað var á því strax í haust að rýna niðurstöður úr úttekt sem bæjarstjórn fékk Capacent til að vinna á rekstri og stjórnsýslu. Niðurstöður sýndu að starfsfólk og stjórnendur töldu mikla þörf á að ráða mannauðsstjóra hjá sveitarfélaginu. Einnig kom fram að lítið svigrúm er hjá stjórnendum til að sinna stjórnendahlutverkinu svo vel sé. Nú er búið að ráða nýjan mannauðs- og gæðastjóra, Sverri Hjálmarsson en hann hóf störf í sumar. Eitt af fyrstu verkum hans er að halda utan um innleiðingu á jafnlaunavottun samhliða öllu verklagi og verkferlum í kringum mannauðsmál, stefnur o.fl.

Sveitarfélagið vinnur að metnaðarfullri fræðsluáætlun og vinnustaðagreiningu með tilkomu mannauðsstjóra með það að markmiði að auka ánægju starfsmanna og laða til okkar öflugt fólk. Í þessu sambandi er verið að prófa mismunandi verkefni til heilsueflingar starfsmanna á vinnutíma s.s. hreyfing á vinnutíma hjá Grunnskóla Hornafjarðar, jóga á leikskólunum svo dæmi séu tekin.

Íbúalýðræði og viðhorfskönnun.

Nú í vor var ný aðferð prófuð við svörun á íbúakönnun þar sem íbúar gátu teiknað inn á kort nýjar gönguleiðir, útivistarsvæði, gert athugasemdir vegna umferðaröryggis o.fl. Þátttaka var góð en um 200 svör fengust en niðurstöðurnar eru í vinnslu starfsmanna. Niðurstöðurnar verða kynntar á íbúafundi síðar í haust. Umhverfis- og skipulagsnefnd mun vinna með niðustöðurnar við alla skipulags- og viðhaldsvinnu sem framundan er. Ef aðferðin reynist góð er full ástæða til að nota þessa leið oftar. Síðustu ár hefur einnig verið kallað eftir skoðunum íbúa við fjárhagsáætlunarvinnu á haustin og stendur til að gera þá vinnu markvissari.

FAS vann stutta útgáfu af þjónustukönnun fyrir sveitarfélagið síðastliðið vor. Svörin voru fá eða eingöngu 111 en hringt var í íbúa, niðurstöðurnar gefa ákveðna vísbendingu en mundu ekki teljast tölfræðilega marktækar. Almennt má segja að íbúar séu ánægðir með búsetu á Hornfirði eða 87% og íbúar sem eiga börn í skólum eru almennt ánægðir með skólana. Einnig er ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar. Þættir þar sem sveitarfélagið má bæta sig hvað mest varða sorpmál, upplýsingagjöf til íbúa og þjónustu við eldri íbúa. Þar eru sannarlega tækifæri til að bæta ýmislegt og hlakka ég til þess.

Svor


Atvinnu- og samfélagsþróun

Sveitarfélagið heldur uppi atvinnu- og rannsóknarsjóði sem frumkvöðlar eru hvattir til að sækja í. Matarsmiðjan hefur verið fllutt í húsnæði sláturhússins en notkun hennar hefur verið lítil. Finna þarf leiðir til að auka notkun hennar þannig að Matarsmiðjan verði sjálfbær í rekstri.

Sveitarfélagið hefur nú unnið húsnæðisáætlun en hana má finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Í húsnæðisáætluninni er húsnæðismarkaðurinn á staðnum greindur nákvæmlega og nýtist greiningin við skipulagsvinnu og ákvarðanatöku í málaflokknum. Mikill vöxtur hefur verið í húsabyggingum á Höfn og lóðum til úthlutunar fer ört fækkandi. Af þeirri ástæðu er verið að vinna skipulag sem miðar að þéttingu byggðar á . Einnig þarf að huga að uppbyggingu nýrra svæða í dreifbýlinu. Uppbygging á sér stað í Öræfum en búið er að úthluta sex byggingarlóðum þar og eru tvö hús risin nú þegar. Send var út könnun þar sem greind er þörf á uppbyggingu húsnæðis fyrir eldri Hornfirðinga. Niðurstöður hennar eru í vinnslu og verða kynntar um leið og þær liggja fyrir.

Hafnarmál

Síðasta ár hefur verið erfitt í rekstri Hornafjarðarhafnar. Loðnu- og humarbrestur hefur þar gríðarleg áhrif ásamt því að Skinney Þinganes var með tvö skip í breytingum stóran hluta fyrstu sex mánaða þessa árs. Hefur þó ræst úr erfiðri stöðu með góðri sumarvertíð. Grynnslin eru okkur erfið en nú stendur til að bæta við varnargarð á Suðurfjörum með svokölluðum sandfangara. Sandfangarinn er á Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar á næsta ári og mun hann vonandi draga úr sandburði inn í grynnslin og þar með auka öryggi í innsiglingunni. Endurbætur á Miklagarðsbryggju er einnig á samgönguáætlun síðar á tímabilinu.

Velferðarmál

Nýtt hjúkrunarheimili er nú á teikniborðinu og verður fyrsta skóflustungan tekin á næsta ári. Það mun verða mikil bylting með bættri aðstöðu fyrir íbúa og starfsfólk hjúkrunarheimilisins. Við byggingu nýs hjúkrunarheimilis munu dvalarrými leggjast af þar sem markmiðið er jú ávallt að tryggja búsetu í heimahúsi eins lengi og hægt er. Flutningur heimaþjónustudeildar og málefna fatlaðra að Víkurbraut 24 hefur verið í undirbúningi um nokkurt skeið. Eftir hugmynda- og hönnunarvinnu er niðustaðan að flytja allt félagsmála- og fræðslusviðið á Víkurbrautina og samþætta þar starfsemi í kringum börn og fjölskyldur. Samhliða þessari vinnu hefur hópur starfsmanna unnið að samþættingu heimaþjónustu hjá sveitarfélaginu og hafa verið lagðar fram tillögur að bættu verkferli í málaflokknum með það að markmiði að tryggja betri þjónustu og einfaldari stjórnsýslu ásamt því að bæta færni íbúa til að búa sem lengst í heimahúsi. Samningur um rekstur heilbrigðisþjónustu er nú í endurskoðun. Það er einhugur um það í bæjarstjórn að sveitarfélagið haldi áfram rekstri þjónustunnar og mun niðurstaða liggja fyrir áramót. Markmiðið er ávallt að íbúar fái góða og samfellda þjónustu. Endurskoðunin mun ekki hafa áhrif á þjónustu við íbúa.

Menningarmál

Haldinn var íbúafundur um framtíð Miklagarðs síðastliðið vor. Mæting á fundinn var góð og má segja að niðurstaðan hafi verið nokkuð afgerandi á þá leið að ekki eigi að hækka húsið heldur halda upprunalegu útliti. Þar kom einnig fram skýr vilji íbúa til þess að koma húsinu í nýtingu sem fyrst þannig að starfsemi verði í húsinu. Ráðast þarf í endurbætur á húsinu svo af því geti orðið og er það til skoðunar við gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2020. Aukið fjármagn var sett í viðhald félagsheimila, búið er að skipta um eldhúsinnréttingar á Hrolllaugsstöðum og í Holti á Mýrum svo dæmi sé tekið. Unnið hefur verið að hönnun á húsnæði Menningarmiðstöðvarinnar við Álaleiru eftir að Matarsmiðjan fór þaðan út. Sú vinna er langt komin en stefnt er að því að flytja safnmuni að lokum alla í eitt hús að Álaleiru til varðveislu.

Nýir íbúar

Íbúum af erlendum uppruna hefur fjölgað töluvert á síðustu árum og er hlutfallið nú komið upp í 20% af heildar íbúafjölda sveitarfélagsins. Hjá sveitarfélaginu starfar verkefnastjóri fjölmenningar sem veitir ekki af. Búið er að gefa út upplýsingabækling fyrri alla nýja íbúa sveitarfélagsins á nokkrum tungumálum, bókasafnskostur hefur verið efldur með samsetningu íbúa í huga, pólsku kennsla fer nú fram í Grunnskóla Hornafjarðar, unnar hafa verið reglur um túlkaþjónustu hjá sveitarfélaginu og skipulagður stuðningur við heimanám svo eitthvað sé nefnt.

Umhverfis- og skipulagsmál

Málaflokkurinn er vaxandi og ekki síst hvað varðar umhverfismálin. Sveitarfélagið vill vera í fararbroddi í umhverfismálum og náttúruvernd. Af þeirri ástæðu var samþykkt hjá bæjarráði fyrr í mánuðnum að ráða umhverfisfulltrúa til starfa til eins árs prufu. Sveitarfélagið hefur markað sér stefnu í umhverfis- og loftslagsmálum sem þarf að fylgja vel eftir. Sorpmálin eru sá málaflokkur sem mest óánægjan mælist með og er því rík áhersla á að fara yfir málaflokkinn í heild sinni og fylgja þeim samningum eftir sem eru í gildi. Á heildina gengur mjög vel hjá íbúm sveitarfélagsins í flokkun sorps en betur má ef duga skal. Það er ljóst að við þurfum að gera betur. Þar felast tækifærin hjá fyrirtækjunum í sveitarfélaginu en auka þarf enn betur endurnýtingu sorps með það að markmiði að draga úr urðun. Öll þurfum við að vera meðvituð um neyslu og draga úr henni.

Skipulagsmálin eru fyrirferðamikil en nú er loksins búið að ljúka við malbikun og frágang í Nesjahverfi og einnig á Leirusvæðinu. Hönnun er hafin á Hafnarbraut en lagnakerfið er þar illa farið og gatan léleg. Áhersla var lögð á framkvæmdir tengdar unglingalandsmóti á þessu ári og umhverfi snyrt eftir fremsta megni. Það hefur sannarlega tekist miðað við viðbrögð gesta á Unglingalandsmótinu.

Skóla- og íþróttamál

Fræðslumál er einn veigamesti málaflokkur sveitarfélaga. Lagt var upp með að hlúa að innra starfi skóla sveitarfélagsins og efla mönnun. Erfiðlega hefur gengið síðustu ár að manna leikskóla sveitarfélagsins bæði á Höfn og einnig í Hofgarði. Ánægjulegt er að segja frá því að fullmannað er nú á leikskólunum og biðlistar hafa styttst verulega. Unnið er að öflugri sí- og endurmenntun í skólunum og til prufu hafa verið heilsueflandi verkefni sem miða að því að bæta líðan starfsmanna. Unnið veður áfram að þessum þáttum. Skrifað var undir samning um skólaakstur nú í haust þar sem gerð er tilraun með frístundaakstur í dreifbýlið. Um er að ræða eina ferð seinnipartinn sem bætist við skólaakstur heim úr skóla í tengslum við íþróttastarf barna sem búsett eru í dreifbýlinu. Markmiðið er að tryggja jafnari aðgang að tómstundum fyrir börn í dreifbýlinu. Settur var á laggirnar starfshópur fljótlega eftir kosningar með það að markmiði að endurskoða skipulag íþróttamannvirkja og komast að niðurstöðu um forgangsröðun í uppbyggingu. Hópurinn hefur skilað niðurstöðu þar sem lögð er áhersla á byggingu nýs íþróttahúss. Vinnan sýndi einnig fram á þörfina að taka upp skipulag á miðsvæði Hafnar og hefur Umhverfis- og skipulagsnefnd hafið þá vinnu.

Matthildur Ásmundardóttir
Bæjarstjóri